Монтаж на пералня за София.Ед­ва ли има дом без пе­рал­на ма­ши­на, но в по­ве­че­то слу­чаи жи­ли­ща­та ни се оказ­ват най-чес­то не­под­гот­ве­ни за нея. Най-чес­то един­стве­на­та въз­мож­ност е пе­рал­ня­та да се смес­ти в кух­ня­та. За­що­то дру­го по-под­хо­дя­що по­ме­ще­ние прос­то ня­ма. Все пак в кух­ня­та има ка­нал, во­доп­ро­вод и  вла­га­та в нея не е тол­ко­ва го­ля­ма, че да предс­тав­ля­ва не­пос­ре­д­стве­на зап­ла­ха за ма­ши­на­та. След­ва­щи­ят проб­лем е как да свър­жем пе­рал­на­та ма­ши­на с во­доп­ро­во­да и ка­на­ла. Ре­ше­ния ка­то вре­мен­но за­ви­ва­не на мар­ку­ча за чис­та­та во­да към чу­чу­ра на чеш­ма­та и пос­та­вя­не на края на из­хо­дя­щия мар­куч в кух­не­нс­ка­та мив­ка са при­ми­тив­ни, бло­ки­рат нор­мал­на­та ра­бо­та в ку­хня­та и чес­то пре­диз­вик­ват на­вод­не­ния. Ние предлагаме на нашите клиенти качествен и професионален монтаж на перални машини в вашия дом .

  • При нужда, обадете се! Ние сме денонощно на разположение на Тел.0889 99 35 99 
  • montaj peralnqmontajI